ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2020

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF 2787628 prin Consiliul Director, anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a membrilor COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 22 aprilie 2021 orele 11 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinare se reconvoacă pentru data de 23 aprilie 2021 orele 11 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi. În respectarea măsurilor dispuse de autorităţii pertru prevenirea şi reducerea riscului de răspândire a COVID-19, Adunarea Generală Ordinară a membrilor COPYRO se va putea desfăşura prin corespondenţă, urmând ca informarea membrilor în acest sens să se facă prin anunţ pe site-ul asociaţiei www.copyro.ro (vă rugăm urmăriţi site-ul ).

Ordinea de zi:

 • Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
 • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare;
 • Prezentarea situației financiare și stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2020, prezentarea și aprobarea obiectivelor, strategiei si planului de masuri COPYRO pentru anul 2021;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2020 și a proceselor verbale de ședință până la zi;
 • Aprobarea deciziilor Consiliului Director consemnate în procesele verbale privind activitatea COPYRO luate în anul 2020 și până la zi;
 • Aprobarea Regulamentului intern de desfașurare prin mijloace electronice de comunicare a ședințelor Consiliului Director și a procedurii de desfășurare a Adunărilor Generale prin mijloace electronice de comunicare la distanță a ședințelor Adunărilor Generale COPYRO în situații ce necesită condiții de protecție sanitară .
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020 potrivit reglementărilor financiar contabile în vigoare;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2020;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli estimativ pentru anul 2021;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportuluide activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informații pentru anul 2020;
 • Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală şi a comisionului de colectare a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu având în vedere calitatea de colector conform Deciziei ORDA nr.131/05.11.2020;
 • Stabilirea şi aprobarea contribuţiei la Fondul Social Cultural Educaţional;
 • Stabilirea şi aprobarea cotizaţiei anuale reţinută membrilor;
 • Prezentarea declaraţiilor individuale anuale pentru anul 2020, în formatul prevăzut de Decizia ORDA nr.33/2020 şi stabilirea salariului pentru Directorul General/Administrator, indemnizația Președintelui și a indemnizațiilor de sedintă pentru membri Consiliului Director, şi a membrilor comisiilor interne COPYRO;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a utilizării Fondului Special al Veniturilor și a Fondului Social Cultural Educaţional în cursul anului 2020.
 • Informări, discuții. Diverse.

 

Mapa de sedinţă poate fi consultată în regim de confidențialitate la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor din Bucureşti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, într-un interval de 30 de zile înainte de adunarea generală, între orele 10:00 – 13:00, cu respectarea măsurilor de siguranţă pentru împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19 sau prin acces electronic la distanță.

 

Hotarari adoptate :

În atenția membrilor COPYRO

Ref: ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR COPYRO DIN 22/23 APRILIE 2021

În condiţiile măsurilor de precauție impuse de prelungirea incepând cu data de 13 aprilie 2021 cu 30 de zile a starii de alertă pe întreg teritoriul ţării pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă informăm că Adunarea Generală a membrilor COPYRO convocata pentru data de 22/23 aprilie 2021, se va organiza în sistem de corespondenta, conform urmatoarei proceduri:

Modalitate de vot 1 (vot direct) :

– membrii care doresc să participe la lucrările Adunării Generale vor avea acces la un formular online sau vor transmite un email la adresa adunare@copyro.ro cu datele de identificare, adresa de email si un numar de telefon la care vor fi contactati pentru confirmarea identitatii;
– ulterior confirmarii telefonice/chat/video a identitatii membrului la numarul de telefon comunicat, acesta va primi pe email buletinul de vot si accesul online la documentele Adunarii Generale;
– in situatia in care datele comunicate (inclusiv adresa de email) corespund cu cele declarate anterior la COPYRO, nu se va mai proceda la etapa confirmarii telefonice/chat/video;
– eventualele intrebari si neclaritati ale membrilor, se vor transmite pe adresa de email adunare@copyro.ro pana la data de 21 aprilie 2021
– membrii COPYRO care au solicitat clarificari, vor primi raspunsul la acestea pe adresa de email comunicata, pana la data convocarii Adunariii Generale (22/23 aprilie 2021).
– membrii COPYRO vor transmite o fotocopie a buletinului de vot (poza/scan/etc., ce contine semnatura olografa a membrului) pe adresa de email adunare@copyro.ro sau prin alte modalitati de transmitere electronica (WhatsApp, s.a.), pana la data de 23.04.2021 ora 23:59:59

Modalitate de vot 2 (imputernicire) :

– membrii COPYRO, pot opta pentru imputernicirea unui alt membru, care sa voteze in locul sau,
imputernicitul fiind obligat sa transmita o fotocopie a imputernicirii alaturi de buletinul sau de vot, prin
mijloace de comunicare electronica. In situatia in care votul celui care l-a imputertnicit difera de optiunea proprie de vot, va completa un nou buletin pentru membrul ca l-a imputernicit. In caz contrar, votul imputernicitului fiind considerat valabil si pentru membrul COPYRO care a emis imputernicirea.
– membrii COPYRO vor transmite o fotocopie a imputernicirii si a buletinului/buletinelor de vot (poza/scan/etc., ce contine semnatura olografa a membrului) pe adresa de email  adunare@copyro.ro sau prin alte modalitati de transmitere electronica (WhatsApp, s.a.), pana la data de 23.04.2021 ora 23:59:59

Centralizarea si intocmirea procesului verbal

– centralizarea optiunilor de vot se va face la sediul COPYRO dupa finalizarea primirii optiunilor de vot (potrivit termenelor de mai sus), data la care se va finaliza si procesul verbal al Adunării Generale

 

Cu stimă,

Consiliul Director COPYRO
Președinte COPYRO
Eugen URICARU

 

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR