ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2020

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF 2787628 prin Consiliul Director, anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a membrilor COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 22 aprilie 2021 orele 11 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinare se reconvoacă pentru data de 23 aprilie 2021 orele 11 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi. În respectarea măsurilor dispuse de autorităţii pertru prevenirea şi reducerea riscului de răspândire a COVID-19, Adunarea Generală Ordinară a membrilor COPYRO se va putea desfăşura prin corespondenţă, urmând ca informarea membrilor în acest sens să se facă prin anunţ pe site-ul asociaţiei www.copyro.ro (vă rugăm urmăriţi site-ul ).

Ordinea de zi:

 • Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
 • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare;
 • Prezentarea situației financiare și stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2020, prezentarea și aprobarea obiectivelor, strategiei si planului de masuri COPYRO pentru anul 2021;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2020 și a proceselor verbale de ședință până la zi;
 • Aprobarea deciziilor Consiliului Director consemnate în procesele verbale privind activitatea COPYRO luate în anul 2020 și până la zi;
 • Aprobarea Regulamentului intern de desfașurare prin mijloace electronice de comunicare a ședințelor Consiliului Director și a procedurii de desfășurare a Adunărilor Generale prin mijloace electronice de comunicare la distanță a ședințelor Adunărilor Generale COPYRO în situații ce necesită condiții de protecție sanitară .
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020 potrivit reglementărilor financiar contabile în vigoare;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2020;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli estimativ pentru anul 2021;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportuluide activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informații pentru anul 2020;
 • Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală şi a comisionului de colectare a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu având în vedere calitatea de colector conform Deciziei ORDA nr.131/05.11.2020;
 • Stabilirea şi aprobarea contribuţiei la Fondul Social Cultural Educaţional;
 • Stabilirea şi aprobarea cotizaţiei anuale reţinută membrilor;
 • Prezentarea declaraţiilor individuale anuale pentru anul 2020, în formatul prevăzut de Decizia ORDA nr.33/2020 şi stabilirea salariului pentru Directorul General/Administrator, indemnizația Președintelui și a indemnizațiilor de sedintă pentru membri Consiliului Director, şi a membrilor comisiilor interne COPYRO;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a utilizării Fondului Special al Veniturilor și a Fondului Social Cultural Educaţional în cursul anului 2020.
 • Informări, discuții. Diverse.

 

Mapa de sedinţă poate fi consultată în regim de confidențialitate la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor din Bucureşti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, într-un interval de 30 de zile înainte de adunarea generală, între orele 10:00 – 13:00, cu respectarea măsurilor de siguranţă pentru împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19 sau prin acces electronic la distanță.

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR