ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Procedura solutionare cereri / plangeri

PROCEDURA

1 Cererile vor fi semnate de solicitant si se comunica COPYRO la Registratura in cadrul programului de lucru sau prin poşta, cu documente justificative anexate (daca este cazul) -respectiv, declaraţii privind utilizări ale propriului repertoriu de care are cunoştiinţă din diferite surse de monitorizare si care nu au fost declarate la COPYRO, contracte cu cesiuni de drepturi, situaţii de conflict privind titularii unei opere.

2 Cererile se adreseaza ierarhic si etapizat după cum urmeaza:

Etapa I: Directorului General

Etapa a ll-a: Consiliului Director

Consiliul Director poate fi sesizat numai după parcurgerea primei etape cu cerere adresata de către petentii nemulţumiţi de răspunsul la cererea adresata Directorului General .

Etapa a lll-a: Comisia permanenta speciala privind accesul la informaţii COPYRO

Comisia permanenta speciala privind accesul la informaţii COPYRO- poate fi sesizata numai in cazul in care membrul este nemulţumit de răspunsul primit la cererea sa formulata cu privire la informaţiile prevăzute de legea nr. 8/1996 ori daca nu a primit rapuns la o astfel de cerere, după expirarea termenului de soluţionare a acesteia. Sesizarea se depune si se soluţionează in termen potrivit art. 170 alin(10) din legea nr. 8/1996 .

 

3 Conţinutul cererii.

Orice cerere adresata COPYRO trebuie sa cuprindă in mod clar:

  1. datele de identificare ale membrului petent: numele si prenumele sau după caz denumirea, cod unic de identificare/cod de înregistrare fiscala;  adresa de domiciliu/ de corespondenta sau, după caz, sediul social si datele de contact (telefon/email);
  2. datele de identificare ale reprezentantului membrului petent imputernicit (daca cererea se face prin imputernicit):  numele si prenumele imputernicitului/reprezentantului si calitatea acestuia; domiciliul imputernicitului/reprezentantului;  emitentul, numărul si data documentului emis de notar din care rezulta dreptul dereprezentare;
  3. conţinutul cererii motivat si argumentat, cu documente justificative anexate (daca este cazul).

Art.4 Obiectul cererii:

Potrivit legii. COPYRO formulează răspunsuri in termen de 30 de zile la solicitările privind:

  1. transmiterea de informaţii financiare privind sumele repartizate de către COPYRO in ultimele 12 luni petentului,
  2. comunicarea propriului repertoriu declarat la COPYRO ,
  3. verificarea la COPYRO a bazei de date cu opere neidentificate a COPYRO titularul de drepturi de autor semnează un proces verbal in care consemnează operele identificate si care sunt elementele pe baza cărora le-a identificat ca fiind opere din reprtoriul sau propriu.
  4. eliberarea de adeverinţe vizând calitate de membru, situaţii financiare proprii.
  5. consultarea documentelor prevazute  de art.170 alin(7) din legea 8/1996 .

Art. 5. Termenul de 30 de zile de soluţionare a cererilor se prelungeşte pana la 45 de zile lucratoare in cazul in care soluţionarea acesteia presupune verificarea unui volum mare de date, documente, fişiere sau arhive.

Accesul sau comunicarea de informaţii către împuterniciţi se realizează in regim de confidentialiate fara ca împuternicitul sa le poate face publice sau sa le comunice către alte persoane decât titularul reprezentat.

Cererile de informaţii financiare depuse la COPYRO , personal sau prin împuternicit, se adreseaza numai cu privire la situaţiile financiare pe ultimele 12 luni ale titularului.

In situaţia in care pentru aceeaşi perioada se formulează o noua cerere aceastea cerere se clasează (cu informarea petentului).

 

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR