ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

COPYRO – colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu

Incepand cu data de 11.11.2020, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1059/11.11.2020, a Deciziei ORDA nr. 131/05.11.2020, COPYRO este noul colector al remuneratiei cuvenite autorilor de opere scrise, pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere.

  • Informatii privind remuneratia datorata incepand cu 11.11.2020 pentru retransmiterea prin cablu a operelor scrise, procedura de autorizare, raportare, plata s.a. … meniu: UTILIZATORI – CABLU COLECTOR (link direct)

 

 

Decizie nr. 131 din 05/11/2020

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 din 11/11/2020

Intrare in vigoare: 11/11/2020

Decizia nr. 131/2020 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu

În conformitate cu dispoziţiile:

– art. 181 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

    având în vedere Referatul Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii publice cu nr. RGII/4.832 din 4.11.2020,

    în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

   Art. 1. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dr. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, sectorul 2, drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

   Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 335/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2011, îşi încetează aplicabilitatea.

   Art. 3. – Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

   Art. 4. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Mario De Mezzo

Bucureşti, 5 noiembrie 2020.
Nr. 131.

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR